org_big
 
Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

 

Forum powstało 3 grudnia 2010 r. w Warszawie. Tego dnia została podpisana „Deklaracja powołania Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego”:

W skład Forum wchodzą samorządy reprezentujące następujące grupy zawodowe:

adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych, rzeczników patentowych.

Do zadań Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego należy w szczególności:

inicjowanie i wyrażanie opinii wobec organów władzy i administracji państwowej, dotyczących rozwiązań prawnych w przedmiocie działania samorządów zawodowych służących polepszeniu sytuacji faktycznej i prawnej obywateli, tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów, integrowanie środowisk zawodowych, występowanie w obronie grupowych interesów członków izb, organizowanie akcji samopomocowych na rzecz członków samorządów zawodowych, szczególnie w wypadkach klęsk żywiołowych, konsultowanie i wymiana doświadczeń w przedmiocie działalności samorządowej, w tym dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządów, wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków uczestników Forum i przepisów prawa.

Aktualnie Mazowieckie Forum Zawodów Zaufania Publicznego skupia około 100 000 członków, przedstawicieli różnych zawodów zaufania publicznego.

previous arrow
next arrow
Slider